1. UVODNE INFORMACIJE

 

Podjetje iWare d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev  zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati. Podjetje iWare d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, ki niso navedene v tej izjavi, razen v zakonsko določenih primerih.

V Izjavi o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: izjava) opredeljujemo načine zbiranja vaših osebnih podatkov, namene za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ta izjava velja za:

 • vse uporabnike naše spletne strani www.iware.si (v nadaljevanju spletna stran),
 • naročilo in izvajanje naročniških pogodb za storitve, ki jih ponuja iWare d.o.o.,
 • povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,
 • prenose katerihkoli dokumentov, ki so objavljeni na naši spletni strani,
 • uporabo kakršnekoli tehnične podpore, ali storitve, ki jo ponuja iWare d.o.o. na svojih spletnih straneh,
 

2. UPRAVLJALEC PODATKOV

Ta izjava se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani  podjetje iWare d.o.o., Izlake 40, 1411 Izlake, e-naslov: info@iware.si, telefonska številka: +386 3 56 79 165  (v nadaljevanju ˝iWare˝, ˝mi˝, ˝nas˝).

iWare je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, iWare ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te izjave ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te izjave, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na kateregakoli od spodnjih kontaktov:

 • info@iware.si
 • +386 3 56 79 165
 • iWare informatika d.o.o., Izlake 40, 1411 Izlake, s pripisom ˝varstvo osebnih podatkov˝.

iWare v razmerju do uporabnikov storitev oz programske opreme, ki jih ponuja nastopa kot pogodbeni obdelovalec. Za vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se uporabniki storitev  oz programske opreme lahko obrnejo na svojega delodajalca.

 

3. OSNOVNI POJMI

Vsak posamezen spodaj opredeljen pojem ima znotraj te izjave namen kot je opredeljen v tem poglavju.

 • Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).
 • Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.
 • EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.
 

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Pri iWare vaše osebne podatke obdelujemo zgolj na podlagi jasno izraženih namenov, varno in transparentno.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naše strani, naročila naših storitev, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršenkoli drug, s katerim nam posredujete vaše osebne podatke).

Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih podatkovnih evidenc (kot npr. AJPES).

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. O uporabi piškotkov si lahko več preberete v Piškotki.

 

4.1 Vrste (osebnih) podatkov, ki jih zbiramo

iWare o vas lahko zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

 • osnovni osebni podatki (ime, priimek)
 • osnovni kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov)
 • osnovni podatki o podjetju, za katerega delate (ime podjetja, funkcija, ki jo v podjetju opravljate, št. zaposlenih)
 • osnovni podatki o pogodbenem razmerju za storitve in programsko opremo iWare
 • informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika), podatki glede uporabe naše spletne strani (vsebine, ki ste si jih ogledali, čas, ki ste ga prebili na naši spletni strani, kaj ste kliknili) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila.

Pri iWare skrbno varujemo načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbiramo zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Nameni, za katere zbiramo osebne podatke, so opredeljeni v točki 4.3 te izjave.

 

4.2 Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov lahko obdelujemo vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, h kateri ste pristopili;
 • kadar ste k obdelavi vaših osebnih podatkov podali soglasje za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravice, da dano soglasje prekličete;
 • kadar ima iWare za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes (kadar obdelujemo podatke na podlagi zakonitega interesa bomo to izrecno opredelili znotraj te izjave);
 • kadar je to nujno potrebno, zaradi izpolnitve določenih obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja (sem spadajo zlasti podatki, ki jih hranimo zaradi davčnih obveznosti).

Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe je prostovoljno. Opozarjamo vas, da v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo storitve, ki jo nudimo takšne storitve ne bomo mogli zagotavljati.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic. Ob tem opozarjamo, da določenih storitev brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve, ne bomo mogli zagotavljati.

 

4.3 Nameni obdelave

iWare bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v tej izjavi.

Nameni za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke so opredeljeni spodaj. Vaše osebne podatke lahko iWare uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke so naslednji:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • izvajanje tehnične podpore uporabnikom storitev in programske opreme;
 • za namene tržne komunikacije;
 • posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam – osebne podatke bomo posredovali le tretjim osebam, ki so opredeljene v točki 6 te izjave. Vaše podatke bomo posredovali le, kadar to opravičuje naš zakoniti interes zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja in izpolnitev pravnih obveznosti (kot npr. davčne obveznosti, ki lahko vključujejo posredovanje vaših osebnih podatkov davčnim organom).
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov – za zaščito našega poslovanja in uveljavitve in/ali zaščite naših pravic, lahko pride do razkritja osebnih podatkov, vendar bomo vaše osebne podatke razkrili le na način in pod pogoji, ki ga zahteva zakon.
 • za potrebe statističnih analiz – za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajamo analize uporabe naše spletne strani, kar predstavlja naš zakoniti interes po ohranjanju in/ali izboljševanju našega poslovnega uspeha.

Če bo nastala potreba po obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katerekoli kontaktne točke, opredeljene v točki 2 te izjave.

 

4.4 Koliko časa hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo in (i) samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo, ali (ii) za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot je npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz.(iii) za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja hranimo trajno oz. do preklica tega soglasja z vaše strani.

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani, ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

V primeru, da potrebujete v zvezi z rokom hrambe vaših osebnih podatkov kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na nas na kateregakoli izmed kontaktnih podatkov, ki so opredeljeni v točki 2 te izjave.

 

5. VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov smo pri iWare sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kamor spadajo zlasti:

 • redno in učinkovito posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujemo vaše osebne podatke,
 • varovanje dostopov do osebnih podatkov,
 • izdelave varnostnih kopij,
 • izobraženost zaposlenih, ki so pri delu obdelujejo osebne podatke,
 • informirano in skrbno delovanje pri izbiri obdelovalcev vaših osebnih podatkov,
 • vršenje nadzora nad zaposlenimi in drugimi obdelovalci vaših osebnih podatkov, vključno z izvedbo revizij,
 • nadzor in ustrezno ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s katerimi preprečujemo ali zamejimo nastanek škode za osebne podatke.

Pri iWare varujemo vaše osebne podatke pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo in/ali dostopom ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vse ukrepe izvajamo upoštevajoč naše tehnološke zmožnosti (vključno s stroški izvajanja določenih ukrepov) in presojo vplivov na vašo zasebnost.

V primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov bo iWare o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil pristojni nadzorni organ. Pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

V primeru sume storitve kaznivega dejanja, bo iWare kršitve prijavil tudi pri policiji in pristojnem državnem tožilstvu.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bo iWare o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

 

6. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko, zgolj za to da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani, posredujemo, dovolimo vpogled ali dopustimo dostop določenim tretjim osebam, ki so opredeljene spodaj. Vsak uporabnik, s katerim delimo osebne podatke, sme podatke obdelovati le za tiste namene, za katere so bili zbrani. Prav tako so vsi uporabniki zavezani tako k spoštovanju veljavne zakonodaje, kot tudi z določbami politike varstva osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 1. poslovnim partnerjem, ki nam pomagajo zagotavljati določene storitve
 2. kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.)

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev,
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

iWare se zavezuje, da vaših osebnih podatkov brez vaše privolitve ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo izven EGP.

 

7. VAŠE PRAVICE

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki so opisane spodaj:

 • dostop do osebnih podatkov –  od iWare lahko zahtevate informacijo o tem ali obdeluje osebne podatke o vas, in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
 • popravek osebnih podatkov – od iWare lahko zahtevate, da popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.
 • omejitev obdelave osebnih podatkov – od iWare lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
 • izbris osebnih podatkov – od iWare lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa).
 • izpis osebnih podatkov – od iWare lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • preklic privolitve – kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v točki 2 te izjave. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam iWare, zaradi preklica določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.
 • ugovor obdelavi osebnih podatkov – pravico imate ugovarjati k obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja.  Ugovor lahko podate na katerikoli način opredeljen v točki 2 te izjave.

Vse pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate preko kateregakoli kanala, ki je opredeljen v točki 2 te izjave. Prav tako so vam ti kontakti na voljo, v primeru, da potrebujete glede vaših pravic kakršnekoli dodatne informacije.

Imate pravico do vložitve pritožbe zoper nas pri informacijskem pooblaščencu, ki je pristojen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

Pri iWare skrbimo za ažurnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Prosimo vas, da nam vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na info@iware.si ali preko +386 3 56 79 165. V najkrajšem možnem času bomo poskrbeli za popravo oz. dopolnitev vaših osebnih podatkov.

iWare si pridržuje pravico, da v primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, od vas zahteva določene osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov), za namene identifikacije posameznika.

 

8. KONČNE DOLOČBE

Pri iWare lahko spremenimo to izjavo. V primeru sprememb vas bomo o tem predhodno obvestili. Šteje se, da se strinjate z novo različico te izjave, v primeru da po tem, ko stopi v veljavo nova različica te izvjave, nadaljujete z uporabe naše spletne strani in drugih storitev, ki jih opredeljuje ta izjava.

 

Izlake, 23.05.2018